Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Winkelwagen 0

Er zijn geen producten meer te koop

Subtotaal Vrij
Verzending, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Uw winkelwagen is leeg

Coravin Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Coravin! Lees verder voor de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van Coravin, Inc. / Coravin Europe B.V.'s ("Coravin" en soms "onze", "wij" en "ons") website en Moments applicatie (de "Diensten").

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn een bindend contract tussen u en Coravin. Je moet akkoord gaan met alle voorwaarden, anders heb je niet het recht om de Services te gebruiken. Uw gebruik van de Services betekent op enigerlei wijze dat u akkoord gaat met al deze Voorwaarden, en deze Voorwaarden blijven van kracht zolang u de Services gebruikt. Deze Voorwaarden omvatten de bepalingen in dit document, evenals de bepalingen in het Privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, of als je jonger bent dan de wettelijk toegestane leeftijd om alcohol te drinken waar je de Services gebruikt, krijg je geen toestemming om onze Services te gebruiken en moet je deze onmiddellijk verlaten.

Als je eigenaar bent van een Coravin Model Elf, Coravin Moments maakt er draadloos verbinding mee, via Bluetooth. Hierdoor weet je wanneer je Capsule vervangen of het systeem opgeladen moet worden, kun je meer Capsules en Naalden kopen, de software bijwerken als dat nodig is en begrijp je hoe je je Model Eleven gebruikt.

Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of voordelen van onze Diensten, wordt u gevraagd om u te registreren en een account aan te maken. Door een account aan te maken op onze Diensten, verklaart u dat u ouder bent dan de wettelijk toegestane leeftijd om alcohol te drinken op de plaats waar u de Diensten gebruikt. Als onderdeel van het registratieproces kan je worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, en kan je worden gevraagd om het volgende op te geven Coravin met bepaalde informatie over jezelf, waaronder bepaalde soorten persoonlijk identificeerbare informatie zoals je e-mailadres en andere informatie met betrekking tot je smaak en voorkeuren. U stemt ermee in dat de informatie die u ons bij registratie en op alle andere tijdstippen verstrekt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is. Je stemt er ook mee in dat je ervoor zorgt dat deze informatie te allen tijde accuraat en actueel blijft. Alle informatie die u verstrekt aan Coravin via onze Services of e-mail is onderworpen aan CoravinPrivacybeleid, dat hierbij door middel van verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen alsof het hierin volledig is uiteengezet.

Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Alleen u hebt toegang tot onze Services en de Gebruikersinhoud via uw account. Zonder het voorgaande te beperken, bent u volledig verantwoordelijk voor uw account, met inbegrip van het gebruik van de account door derden, en het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U kunt uw account op elk gewenst moment opschorten door een e-mail te sturen naar csr@coravin.com.

Privacy

Coravin neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus. Voor de huidige Coravin Privacybeleid hier klikken.

Eigendomsrechten

Tenzij Coravin uitdrukkelijk anders is bepaald in een overeenkomst tussen u en Coravinals tussen u en Coravin, Coravin is eigenaar (of licentiehouder) van en behoudt alle rechten, aanspraken en belangen op alle Apps, gegevens, content, afbeeldingen, formulieren, artwork, beelden, foto's, functionele onderdelen en softwareconcepten en documentatie en ander materiaal op, in of beschikbaar gesteld via onze Services ("Services Materialen"), evenals de selectie, coördinatie, rangschikking, organisatie en verbetering van de Services Materialen. Alle Services-materialen zijn beschermd krachtens auteursrecht, handelsmerk, patent en andere toepasselijke wetten. Tussen een gebruiker van de Services en Coravinzijn alle namen, handelsmerken, servicemerken, certificeringsmerken, symbolen, slogans of logo's die in de Services voorkomen, eigendom van Coravin of aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of leveranciers. Gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met de federale en staatswetten inzake handelsmerken. Onder geen enkele omstandigheid hebt u rechten van welke aard dan ook in of op het materiaal van de Services, anders dan het recht om het materiaal van de Services te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Door onze Services te gebruiken, wordt u geen eigenaar van enige intellectuele eigendomsrechten in onze Services of de content waartoe u toegang hebt. U mag geen inhoud van onze Services gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming hebt gekregen van de eigenaar of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht om merken of logo's te gebruiken die in onze Services worden gebruikt.

Bepaalde functies van de Services (inclusief de registratieprocessen beschreven in Paragraaf 1 hierboven) kunnen u in staat stellen om opmerkingen, feedback, informatie, inhoud, tekst, bestanden, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, postings en andere materials en informatie, voor toegang, gebruik, weergave en commentaar door andere gebruikers van de Services ("Gebruikersinhoud"). Door Gebruikersinhoud te plaatsen, verklaart u dat u het volledige wettelijke recht hebt om de Gebruikersinhoud te leveren en dat het gebruik van de Gebruikersinhoud door onze Services en alle andere personen en entiteiten niet: (a) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit of op publiciteits-, persoonlijkheids- of privacyrechten van een persoon of entiteit, inclusief als gevolg van het feit dat u geen toestemming hebt verkregen om persoonlijk identificeerbare of anderszins privé-informatie over een persoon te plaatsen; (b) in strijd is met enige wet, statuut, verordening, regeling of overeenkomst; (c) lasterlijk, smadelijk of handelsbelastend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend is; (d) zich voordoet als een persoon of entiteit of ten onrechte vermeldt of anderszins impliceert gelieerd te zijn aan een persoon of entiteit, met inbegrip van een bedrijf of onderwijsinstelling, of die in het algemeen onjuist, bedrieglijk, misleidend, misleidend of verkeerd informerend is of een "bait and switch" vormt; (e) obsceen, pornografisch of onfatsoenlijk is; (f) een gemeenschaps- of internetnorm schendt; (g) de verduistering van een handelsgeheim of knowhow inhoudt; of (h) de onthulling inhoudt van vertrouwelijke informatie die eigendom is van een derde partij.

U behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Gebruikersinhoud die u indient en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen. Wanneer u Gebruikersinhoud of ander materiaal of informatie indient bij Coravinverleent u Coravin een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de Gebruikersinhoud, deze te gebruiken, te distribueren, te reproduceren, weer te geven, aan te passen, te hosten, te communiceren, te publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te verspreiden en afgeleide werken te maken op basis van de Gebruikersinhoud en deze in sublicentie te geven, dit alles zonder enige vergoeding aan u. Deze licentie blijft bestaan, zelfs als u geen gebruik maakt van de Gebruikersinhoud. Deze licentie blijft bestaan, zelfs als u stopt met het gebruik van onze Services.

Ongeoorloofde activiteiten

U stemt ermee in dat u onze Services niet zult gebruiken voor: (a) illegale of ongeoorloofde doeleinden die in strijd zijn met lokale, nationale of internationale wetten (met inbegrip van maar niet beperkt tot import-, export-, auteurs- en handelsmerkwetten); (b) contact opnemen met andere gebruikers van onze Services die hebben verzocht niet te worden gecontacteerd; (c) iemand stalken of lastigvallen; (d) datamining, scraping of het vrijgeven van spiders, robots, webcrawlers of andere tools voor het verzamelen of extraheren van gegevens om informatie van onze Services te verzamelen, behalve voor zover onze Services worden geïndexeerd door zoekmachines voor algemene doeleinden; (e) het bevorderen van pogingen om te concurreren met onze Services of het vrijgeven van spiders, robots, webcrawlers of andere tools voor het verzamelen of extraheren van gegevens om informatie van onze Services te verzamelen. Coravin(e) het bevorderen van pogingen om te concurreren met, inclusief het gebruik van onze Services om, alleen of in combinatie met een ander product of andere dienst, een dienst te leveren aan een derde partij of enig gebruik dat een vermindering of verlies van zaken veroorzaakt voor Coravin (f) het wijzigen, kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, maken van afgeleide werken van, overdragen, verkopen van materialen van onze Services, tenzij anders toegestaan door deze Voorwaarden of in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Coravin(g) pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot Coravin(g) pogingen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot het computersysteem van onze Services of het ontplooien van activiteiten die de werking van onze Services verstoren of de functionaliteit ervan aantasten; (h) het doorverkopen of commercieel gebruiken van onze Services, het Materiaal van onze Services of de Gebruikersinhoud; (i) het gebruiken van onze Services om toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie of deze te verzamelen, inclusief namen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden; (j) het schenden of beledigen van gemeenschaps- of internet fatsoensnormen; of (k) het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins op enigerlei wijze verstoren van beveiligingsfuncties van onze Diensten die zijn gericht op het voorkomen of beperken van onbevoegd gebruik van onze Diensten of enig Materiaal van de Diensten. U mag onze Services en het Servicesmateriaal uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Elk ander gebruik van onze Services of het Services-materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bovengenoemde ongeoorloofde gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coravin is ten strengste verboden. U erkent en stemt ermee in dat het ongeoorloofde gebruik van onze Services of het Services-materiaal onherstelbare schade kan veroorzaken aan Coravin en dat in het geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik, Coravin recht heeft op een gerechtelijk bevel naast alle andere rechtsmiddelen die op grond van de wet of het eigen vermogen beschikbaar zijn.

Websites en inhoud van derden

Onze Services zijn uitsluitend beschikbaar voor informatieve doeleinden. Onze Services kunnen koppelingen naar andere websites bevatten voor het gemak van gebruikers bij het vinden van informatie, producten of diensten die interessant kunnen zijn. Onze Services kunnen ook functies en diensten bevatten die door derden worden geleverd. Het gebruik van dergelijke links, functies en diensten van derden, onze Services en de Services Materialen, en elk ander materiaal of inhoud op en beschikbaar gesteld via onze Services is geheel op eigen risico. Coravin beveelt niet aan en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de nauwkeurigheid van de informatie of de kwaliteit van producten of diensten die worden geleverd door of geadverteerd op sites van derden of de transacties die u uitvoert of aangaat met derden. Uw gebruik van de website van derden is op eigen risico en is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke andere websites, waaronder de voorwaarden en bepalingen van Coravinbetalingsverwerkers van derden. Coravin onderschrijft geen enkel product, dienst of behandeling die wordt aangeboden op een website van een derde partij of waarvoor reclame wordt gemaakt of die wordt aangeboden op onze Services.

Geschillen

Als er een geschil is tussen deelnemers op deze site, of tussen gebruikers en een derde partij, gaat u ermee akkoord dat Coravin niet verplicht is zich hiermee te bemoeien. In het geval dat je een geschil hebt met een of meer andere gebruikers, onthef je Coravin, haar functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers van claims, eisen en schade van elke soort of aard, bekend of onbekend, vermoed of niet vermoed, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen en/of onze Services. Als je een inwoner van Californië bent, doe je hierbij afstand van California Civil Code Section 1542, waarin staat: "Een algemene vrijstelling geldt niet voor claims waarvan de crediteur niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment dat hij de vrijstelling uitvoert, en die, als hij of zij ze had gekend, zijn of haar schikking met de debiteur wezenlijk zouden hebben beïnvloed."

Je hebt misschien wel eens gehoord van de Digital Millennium Copyright Act (de "DMCA"), zoals die betrekking heeft op online serviceproviders, zoals Coravinwordt gevraagd materiaal te verwijderen dat iemands auteursrecht zou schenden. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om Inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt te verwijderen of uit te schakelen en om accounts van herhaaldelijke vermeende overtreders te beëindigen; bekijk ons volledige Beleid inzake geschillen over auteursrechten en lees hoe u mogelijk inbreukmakende inhoud kunt melden, klik hier.

Beschikbaarheid van de Services

Coravin doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze Services algemeen beschikbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat de toegang tot onze Services wordt onderbroken of niet beschikbaar is. Coravin zal zich redelijkerwijs inspannen om een dergelijke onderbreking tot een minimum te beperken voor zover dit binnen haar redelijke macht ligt. U gaat ermee akkoord dat Coravin niet aansprakelijk is voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van onze Services en dat alle bedragen die onder deze Voorwaarden zijn betaald, niet worden gerestitueerd. Bovendien, Coravin kunnen wij de Services op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen, opschorten of beëindigen, geheel of gedeeltelijk.

Geen garanties en disclaimer

De informatie op onze Services dient uitsluitend ter informatie. Zonder beperking van iets anders in deze Voorwaarden of anderszins, Coravin niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in onze Services of de Services Materialen. Coravin, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, zijn niet verantwoordelijk voor en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enig Servicemateriaal, Gebruikersinhoud, producten, gegevens, diensten (ongeacht of deze zijn uitgevoerd door Coravin of derden), links, advertenties of andere items in onze Services. Coravin behoudt zich het recht voor om Servicemateriaal of Gebruikersinhoud onmiddellijk te verwijderen, om welke reden dan ook of zonder reden. Coravin kan en beoordeelt niet alle communicatie of producten die beschikbaar worden gesteld op of via onze Services, maar kan, hoewel dit niet verplicht is, Gebruikersinhoud, Servicemateriaal, de producten of diensten die beschikbaar worden gesteld in verband met onze Services, inclusief informatie die is ingediend in verband met het Servicemateriaal of andere functies op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving naar eigen goeddunken beoordelen, verifiëren, wijzigen of verwijderen.

HET SERVICEMATERIAAL, DE GEBRUIKERSCONTENT, DIENSTEN, PRODUCTEN, INFORMATIE EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "MET ALLE FOUTEN". HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICES IS GEHEEL OP EIGEN RISICO. CORAVIN EN HAAR LICENTIEGEVERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES, EN WIJZEN ALLE TOEZEGGINGEN EN GARANTIES AF, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKERSINHOUD, DE SERVICEMATERIALEN, DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE SERVICES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, VOORTVLOEIEND UIT DE GANG VAN ZAKEN, HET VERLOOP VAN PRESTATIES, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, SYSTEEMINTEGRATIE, NIET-INTERFERENTIE, KWALITEIT, TITEL EN NIET-INBREUK. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN INSPANNINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIKERSCONTENT, DE SERVICEMATERIALEN, DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE SERVICES, LIGT BIJ U.

Beperking van aansprakelijkheid

CORAVIN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXTRA-CONTRACTUELE OF PUNITIEVE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE INKOMSTEN OF GEDERFDE WINST, DIE KAN OF ZAL VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN, DE TOEGANG TOT, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE GEBRUIKERSINHOUD, DE DIENSTENMATERIALEN, DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN, ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE, ONGEACHT OF U OF CORAVIN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OF WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS DE RECHTSMIDDELEN DIE ANDERSZINS BESCHIKBAAR ZIJN HUN ESSENTIËLE DOEL MISSEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CORAVIN EN HAAR LICENTIEGEVERS JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT IN VERBAND MET, OP BASIS VAN OF VOORTVLOEIEND UIT DE GEBRUIKERSINHOUD, DE SERVICEMATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE SERVICES, PRODUCTEN, GEGEVENS OF ANDERE MATERIALEN DIE IN VERBAND DAARMEE WORDEN AANGEBODEN, IN TOTAAL MEER BEDRAGEN DAN $10. IN SOMMIGE STATEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. ALS ENIG DEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING OM WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF NIET-AFDWINGBAAR WORDT BEVONDEN, DAN IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CORAVIN EN HAAR LICENTIEGEVERS NIET HOGER ZIJN DAN TIEN DOLLAR ($10). Als u ontevreden bent over onze Services of over een van deze Voorwaarden, of als u vindt dat Coravin deze Voorwaarden heeft geschonden, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel om het gebruik van de Services te staken.

Vrijwaring

U vrijwaart Coravin en haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, contractanten en licentiegevers ("Coravin Schadeloosgestelden") vrijwaren van alle vorderingen, acties, rechtszaken en andere procedures (elk, een "Claim") die voortvloeien uit of verband houden met onze Services en uw gebruik van onze Services, de Services Materialen of enige diensten, producten of gegevens verkregen via onze Services, uw fraude, overtreding van de wet, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, of enig ander gebruik van onze Services, de Gebruikersinhoud, de Services Materialen, de diensten, producten, informatie en andere diensten, producten en gegevens verkregen via onze Services. materials op, in en beschikbaar gesteld via onze Services, behalve voor zover toe te schrijven aan Coravinof een schending door u van deze Voorwaarden en zal u schadeloosstellen en vasthouden aan Coravin vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle vonnissen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en verschotten van advocaten) die voortvloeien uit of in verband staan met dergelijke Claims. U mag geen enkele Claim schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coravin. Coravin of haar licentiegevers mag de verdediging van een Claim overnemen, op uw eigen kosten en uitgaven, en u zult in alle redelijke opzichten meewerken aan een dergelijke verdediging. U hebt het recht om een afzonderlijke raadsman in te schakelen voor elke Claim en deel te nemen aan de verdediging ervan. Indien Coravin of haar licentiegevers u niet op de hoogte stellen van hun keuze om de verdediging op zich te nemen, hebt u het recht om de vordering te verdedigen met een raadsman die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor Coravinbehoudens het recht van Coravin om, op onze kosten en uitsluitend voor onze rekening, de verdediging van een Claim over te nemen op elk moment voorafgaand aan de schikking of definitieve vaststelling daarvan.

Beëindiging

Coravin kan uw toegang tot alle Services of een deel daarvan (met inbegrip van maar niet beperkt tot App) op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, met of zonder kennisgeving.

Als u ervoor kiest om uw registratie en Services account te beëindigen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door een e-mail (met daarin uw e-mailadres) te sturen naar csr@coravin.com. Houd er rekening mee dat uw Services account niet wordt beëindigd door simpelweg onze App van uw mobiele apparaat te verwijderen. Uw registratie en Services account kunnen alleen worden beëindigd door het proces te volgen dat hierboven in deze bepaling wordt beschreven.

Bij beëindiging van de Overeenkomst komen alle rechten en verplichtingen van de partijen op grond van deze Voorwaarden te vervallen en dient u de toegang tot en het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken, met dien verstande dat (a) alle verplichtingen die zijn ontstaan vóór de ingangsdatum van de beëindiging (met inbegrip van eventuele betalingsverplichtingen) en alle rechtsmiddelen voor schending van deze Voorwaarden blijven bestaan, (b) Coravin Gebruikersinhoud en andere gegevens en bedrijfsrecords die voortvloeien uit uw gebruik van de Services mag behouden en gebruiken (maar niet op een manier die uw identiteit bekendmaakt) en (c) de bepalingen van de onderdelen van deze Voorwaarden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze van kracht blijven, van kracht blijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onderdelen met de titel Eigendomsrechten, Geen garanties en disclaimer, Aansprakelijkheidsbeperking, Schadeloosstelling en Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Herverzending en wederverkoop van koopwaar

CoravinHet beleid staat niet toe dat koopwaar op enigerlei wijze opnieuw wordt verzonden. Een bestelling die wordt verzonden naar een "Freight Forwarding Company" wordt mogelijk niet geaccepteerd.

Coravin is een huismerk. Om Coravinintellectuele eigendomsrechten te beschermen, is elke vermoede wederverkoop van koopwaar voor persoonlijk en/of zakelijk gewin ten strengste verboden. Coravin zal geen bestellingen accepteren die geacht worden kenmerken van wederverkoop te bezitten. Coravin behoudt zich het recht voor om elke volgende bestelling van een klant die verdacht wordt van wederverkoop te annuleren.

Eerdere frauduleuze bestelgeschiedenis

Coravin kan weigeren een bestelling te accepteren als frauduleuze activiteiten worden vermoed. Coravin kunnen weigeren om een volgende bestelling te verwerken van een klant die in het verleden frauduleuze bestellingen heeft geplaatst. Coravin elke bestelling weigeren die verband houdt met een eerder creditcardgeschil.

Voorwaarden kanaalpartners

De term "Kanaalpartner" betekent een distributieplatformexploitant of andere derde partij die geautoriseerd is om onze Apps beschikbaar te stellen voor distributie op grond van afspraken met Coravin. Op dit moment is de enige Channel Partner Apple Inc. voor iOS apparaten via de App Store. In het geval dat u een App verkrijgt van een van onze Channel Partners, dan is het volgende van toepassing:

Zowel u als Coravin erkennen dat de Voorwaarden zijn gesloten tussen u en Coravin en niet met Channel Partner, en dat Channel Partner niet verantwoordelijk is voor de Applicatie of de Inhoud;

De Applicatie is in licentie gegeven aan u op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend om te worden gebruikt in verband met de Diensten voor uw prive, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder voorbehoud van alle bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de Diensten;

U zult de Applicatie uitsluitend gebruiken in verband met een Channel Partner-apparaat dat u bezit of beheert;

U erkent en stemt ermee in dat Channel Partner geen enkele verplichting heeft tot het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de Applicatie;

In het geval dat de Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, met inbegrip van garanties die bij wet zijn geïmpliceerd, kunt u Channel Partner van een dergelijk verzuim op de hoogte stellen; na kennisgeving bestaat de enige garantieverplichting van Channel Partner jegens u uit terugbetaling aan u van de eventuele aankoopprijs van de Applicatie;

U erkent en gaat ermee akkoord dat Coravinen niet Channel Partner, verantwoordelijk is voor de afhandeling van eventuele claims die u of een derde partij kan hebben met betrekking tot de Applicatie;

U erkent en stemt ermee in dat, in het geval van een claim van een derde partij dat de Applicatie of uw bezit en gebruik van de Applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, Coravinen niet Channel Partner, verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke inbreukclaim;

U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt" en dat u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen;

Zowel u als Coravin erkent en stemt ermee in dat u zich bij uw gebruik van de Applicatie zult houden aan alle toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten van derden die op dat gebruik van invloed kunnen zijn of daarop van invloed kunnen zijn; en

Zowel u als Coravin erkennen en stemmen ermee in dat Channel Partner en dochterondernemingen van Channel Partner derde partij begunstigden van deze Voorwaarden zijn, en dat na uw aanvaarding van deze Voorwaarden, Channel Partner het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden af te dwingen tegen u als derde partij begunstigde hiervan.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Coravin behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen of bij te werken deze voorwaarden. Uw gebruik van onze Services na wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de gewijzigde voorwaarden. Elke wijziging van deze voorwaarden is van toepassing op elke bezoeker die onze services heeft bezocht voordat de wijziging werd doorgevoerd. Het is de plicht van gebruikers die onze Services vóór de wijziging gebruikten om kennis te nemen van wijzigingen in de Voorwaarden sinds hun laatste bezoek. Coravin kan uw account en/of uw vermogen om onze Services te gebruiken opschorten of beëindigen wegens het niet naleven van deze Voorwaarden, wegens inactiviteit op onze Services, wegens het verstrekken van Coravin met onware of onjuiste informatie over uzelf, voor inbreuk op Coravin eigendomsrechten, of om welke andere reden dan ook of zonder reden.

Relatie tussen de partijen

Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd alsof het van een van de partijen de partner, joint venturer, agent, wettelijke vertegenwoordiger, werkgever, aannemer of werknemer van de andere partij maakt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Coravin met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke en mondelinge verklaringen, afspraken en overeenkomsten, uitdrukkelijk en stilzwijgend, en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zonder verwijzing naar de collisieregels van deze staat; OP VOORWAARDE ECHTER DAT DE VOORWAARDEN VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET DIE NU OF IN DE TOEKOMST WORDT UITGEVAARDIGD EN DIE GEBASEERD IS OP, AFGELEID IS VAN, VERGELIJKBAAR IS MET OF VERBAND HOUDT MET DE UNIFORME WET INZAKE TRANSACTIES MET COMPUTERGEGEVENS, OPGESTELD DOOR DE NATIONALE CONFERENTIE VAN COMMISSARISSEN INZAKE UNIFORME STAATSWETTEN, NIET VAN TOEPASSING ZIJN, BEHALVE VOOR ZOVER DE WET UITDRUKKELIJK VERBIEDT DAT DE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN OF MEER DELEN VAN DE WET DOOR DEZE VOORWAARDEN WORDT GEWIJZIGD. Door de services, werken, inhoud of het internet te openen, bekijken of gebruiken materials op onze Services, stemt u in met en gaat u akkoord met (a) de exclusieve jurisdictie van de federale rechtbanken en staatsrechtbanken in Boston, Massachusetts; (b) het accepteren van betekening door persoonlijke bezorging of post; en (c) het onherroepelijk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak en alle andere beschikbare verweren met betrekking tot jurisdictie en locatie.

Een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze Voorwaarden (met inbegrip van elk Beleid) in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bijgehouden. U en Coravin komen overeen dat elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Services moet worden ingediend binnen 1 jaar nadat de claim of rechtsvordering is ontstaan. Anders wordt een dergelijke claim of reden voor een rechtsvordering permanent uitgesloten.

ELKE ACTIE OF PROCEDURE ONDER DEZE VOORWAARDEN VINDT ALLEEN PLAATS OP INDIVIDUELE BASIS; COLLECTIEVE ACTIES EN PROCEDURES ZIJN NIET TOEGESTAAN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN CORAVIN ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK EN OP DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

Diverse

Onze Services worden bestuurd en geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten. Zonder iets anders te beperken, Coravin garandeert niet dat onze Services, Services Materialen, Gebruikersinhoud, diensten, producten, informatie of andere materials die beschikbaar is op, in of via onze Services geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang daartoe vanuit gebieden waar deze illegaal zijn, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot onze Services vanuit andere locaties doen dit uit eigen vrije wil en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. De verklaring van afstand of het falen van Coravin om in enig opzicht een recht uit te oefenen dat onder deze Voorwaarden is verstrekt, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht in de toekomst of als een verklaring van afstand van andere rechten die onder deze Voorwaarden zijn vastgesteld. Koppen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze overeenkomst wordt geacht een derde-begunstigde te zijn van deze Voorwaarden of enige bepaling hiervan. U mag deze Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen op grond hiervan, of uw Services-account op geen enkele wijze (van rechtswege of anderszins) toewijzen, delegeren of overdragen zonder Coravinvoorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Voorwaarden en onze rechten en verplichtingen zonder toestemming overdragen, toewijzen of delegeren. Bij gebruik van deze Voorwaarden worden de woorden "omvat" en "inclusief" en hun syntactische variaties geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking". Deze Voorwaarden (inclusief alle op dat moment geldende Beleidsregels) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Coravin met betrekking tot toegang, gebruik en werking van de Services, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en Coravin met betrekking tot de Services. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is om deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en uitvoerbaar te laten blijven.

Als u vragen hebt of contact met ons wilt opnemen, raden we u aan contact op te nemen met csr@coravin.com.

Copyright © 2024 CoravinInc.; Alle rechten voorbehouden.